Presscloud | Affiliate Partner Terms

Dit zijn de voorwaarden voor (affiliate) partnerovereenkomsten gesloten en/of uitgevoerd via het Reditus SaaS partnerbeheerplatform, gevestigd op www.getreditus.com (hierna: "Reditus"), tussen online dienstverlener Presscloud B.V., met zijn hoofdkantoor gevestigd aan de Van Boetzelaerstraat 49 in Amsterdam, Nederland en geregistreerd bij de KvK in Nederland onder registratienummer 78154782 (hierna te noemen "SaaS Business") en Reditus-gebruikers die van plan zijn de SaaS Business te voorzien van verwijzingsdiensten.

 1. Definities
 2. De in deze Affiliate Partner Terms gebruikte hoofdletters, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, worden begrepen zoals beschreven in dit artikel.

  1. Account: het account waarmee Partner en de SaaS Business toegang hebben tot het Reditus-platform.
  2. Affiliate Partner Terms: de hierin vervatte voorwaarden en bepalingen, evenals eventuele bijlagen, die samen een integraal onderdeel vormen van de Partnerovereenkomst.
  3. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op knowhow.
  4. Lead: een potentiële klant doorverwezen naar de diensten van de SaaS Business door Partner als gevolg van de uitvoering van Referral Services door Partner, bijvoorbeeld via een verwijzingslink of andere overeengekomen verwijzingstools.
  5. Partnerovereenkomst: een overeenkomst tussen Partner en de SaaS Business, waarvan deze Affiliate Partner Terms een integraal onderdeel vormen, en waarbij Partner de Referral Services zal leveren. De Partnerovereenkomst en deze Affiliate Partner Terms die daarop van toepassing zijn, worden onafhankelijk aangeboden door de SaaS Business.
  6. Partner: een rechtspersoon of natuurlijke persoon die het Reditus-platform gebruikt met als doel partnerovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren in ruil voor provisie.
  7. Partnerprogramma: het aanbod van de SaaS Business, gepubliceerd op Reditus, voor Partners om zich in te schrijven voor een partnerprogramma en zo een Partnerovereenkomst af te sluiten.
  8. Partij: Partner en SaaS Business (meervoud), ofwel Partner of de SaaS Business (enkelvoud).
  9. Referral Services: door de Partner aan de SaaS Business verleende verwijzingsdiensten in ruil voor provisie overeenkomstig de Partnerovereenkomst, zoals gespecificeerd in Bijlage 1 bij deze Affiliate Partner Terms.
 3. Sluiting van de Partnerovereenkomst
  1. Een Partnerovereenkomst wordt gesloten door het verzoek van Partner om deel te nemen aan het Partnerprogramma van de SaaS Business, de aanvaarding door Partner van deze Affiliate Partner Terms, Bijlage 1 en (indien verstrekt en van toepassing) de aanvullende voorwaarden vervat in Bijlage 2 bij deze Affiliate Partner Terms - en de daaropvolgende acceptatie en bevestiging door de SaaS Business van de inschrijving van Partner en de sluiting van de Partnerovereenkomst - dit alles wordt uitgevoerd en verstrekt via Reditus. Bij het sluiten van de Partnerovereenkomst wordt Partner gemachtigd om Referral Services namens de SaaS Business uit te voeren, in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in de Partnerovereenkomst.
  2. De volgende rangorde geldt in geval van inconsistenties tussen de toepasselijke documenten:
   1. (indien van toepassing) de Aanvullende Voorwaarden (Bijlage 2);
   2. de Referral Services en Variabele Term Sheet (Bijlage 1);
   3. deze Affiliate Partner Terms.
  3. De SaaS Business behoudt zich het recht voor om elke aanvraag om deel te nemen aan het Partnerprogramma te beoordelen. Als gevolg hiervan kan het besluiten dat het geen Partnerovereenkomst wil sluiten, en dus de aanvraag naar eigen goeddunken afwijzen.
  4. Het recht om Referral Services voor de SaaS Business uit te voeren, wordt verleend op niet-exclusieve basis. De SaaS Business kan andere partners of affiliates inschakelen voor het uitvoeren van soortgelijke of identieke activiteiten en diensten, en blijft te allen tijde gerechtigd dergelijke activiteiten uit te voeren, evenals alle andere denkbare promotionele activiteiten door zichzelf.
  5. Door het aangaan van de Partnerovereenkomst zullen de Partijen geen (juridisch) partnerschap, algemeen partnerschap, openbaar partnerschap, joint venture of equivalent partnerschap vormen. Geen van beide Partijen is gemachtigd om namens de andere partij overeenkomsten aan te gaan.
 4. Verplichtingen van de Partner
  1. Na het sluiten van de Partnerovereenkomst via Reditus, krijgt de Partner toegang tot functionaliteiten en omgevingen van het Reditus-platform die bedoeld zijn om de uitvoering en het bijhouden van de Referral Services te vergemakkelijken en te volgen. De Partner zorgt ervoor dat zijn Account niet wordt gedeeld met derden.
  2. Via Reditus krijgt de Partner, afhankelijk van het soort afgesproken Referral Services, tools ter beschikking, zoals verwijzingslinks, om de Referral Services uit te voeren.
  3. De Partner zal:
   • zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij de uitvoering van de Partnerovereenkomst;
   • zich onthouden van het uitvoeren van Referral Services via websites (of andere kanalen) van een onwettige of illegale aard;
   • zich onthouden van het uitvoeren van Referral Services via elektronische communicatie op een manier die 'spam' zou vormen en in strijd is met de toepasselijke wetgeving, zoals het ongevraagd uitvoeren van promotionele activiteiten via e-mail, SMS of een vergelijkbaar medium;
   • redelijke aanbevelingen en verzoeken van de SaaS Business volgen met betrekking tot de uitvoering van de Referral Services;
   • zich onthouden van het verstoren van het volgen van de prestaties van de Referral Services door zelfverwijzingen uit te voeren;
   • zich onthouden van het kopen of bieden op zoekwoorden in Google Ads of hetzelfde doen met een soortgelijke dienst van andere aanbieders voor hetzelfde of een soortgelijk doel, bestaande uit delen van een handelsnaam, service- of handelsmerk, dat toebehoort aan de SaaS Business;
   • zich onthouden van zoekmachineadvertenties (vooral op merktermen of domeinnamen), Facebook-advertenties of andere advertenties die concurreren met de marketing van de SaaS Business en potentiële verwarring kunnen veroorzaken bij klanten van de SaaS Business.
  4. De SaaS Business kan de Partner voorzien van promotionele materialen met betrekking tot de diensten van de SaaS Business, die door de Partner kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van Referral Services. De Partner heeft niet het recht om dergelijke materialen te wijzigen. Als de Partner ervoor kiest om dergelijke materialen te gebruiken, zal hij te allen tijde de nieuwste versies van de materialen, informatie en prijzen gebruiken zoals door de SaaS Business van tijd tot tijd verstrekt.
  5. De Partner zal de partijen die hij als doelgroep heeft in zijn uitvoering van Referral Services op een eerlijke en oprechte manier informeren en adviseren. Onder geen enkele omstandigheid mag de Partner informatie verstrekken over de SaaS Business of haar diensten die misleidend zou kunnen zijn of moeilijk te bewijzen zou zijn. De Partner zal zich onthouden van het doen van enige bewering of belofte die niet kan worden geverifieerd of die niet kan worden nagekomen door de SaaS Business.
  6. De SaaS Business kan een tevredenheidsonderzoek uitvoeren met betrekking tot de (promotie)activiteiten van de Partner onder Leads die door de Partner zijn verstrekt. Hiertoe kan de SaaS Business feedback van deze Leads verzoeken, en de Partner zal, voor zover de SaaS Business dit nodig acht, zijn redelijke medewerking en ondersteuning bieden in dit opzicht. De SaaS Business kan de Partnerovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer het onderzoek, naar het redelijke oordeel van de SaaS Business, aantoont dat verdere samenwerking met de Partner een negatief effect zal of kan hebben op de reputatie van de SaaS Business.
  • Elk misbruik van de tools die door de Partner worden verstrekt om de Referral Services uit te voeren en/of bij te houden, zal resulteren in het recht van de SaaS Business om de Partnerovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder vereiste van kennisgeving te beëindigen. Eventuele rechten van de Partner die zijn opgebouwd vóór het moment van beëindiging om voornoemde redenen vervallen, tenzij de SaaS Business anders beslist.
 5. Commissie en betaling
  1. Afhankelijk van het soort afgesproken Referral Services tussen de Partijen, kan de Partner, onder de in Bijlage 1 bij deze Affiliate Partner Terms gespecificeerde voorwaarden, recht hebben op een bepaalde hoeveelheid provisie wanneer een Lead bepaalde acties onderneemt met de SaaS Business, zoals accountregistratie of aankopen.
  2. De toekenning van aan Partner verschuldigde commissie wordt automatisch gerapporteerd en berekend via het Reditus-platform. De SaaS Business zal het gebruik en de implementatie van de door het Reditus-platform geleverde tools hiervoor handhaven gedurende de volledige duur van de Partnerovereenkomst.
  3. De SaaS Business zal de aan Partner verschuldigde commissie betalen via de overeengekomen betalingsmethode en in de overeengekomen valuta, gespecificeerd in Bijlage 1 bij deze Affiliate Partner Terms. De Partner is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele belastingen die van toepassing zijn op de commissie. De commissie zoals betaald door de SaaS Business wordt beschouwd als inclusief btw en/of andere heffingen. Eventuele kosten voor valuta-uitwisseling, evenals eventuele andere betalingsgerelateerde kosten, zijn voor rekening van de Partner.
  4. De frequentie waarmee de commissie wordt uitbetaald (hierna: "Betalingsperiode") is gespecificeerd in Bijlage 1 bij deze Affiliate Partner Terms. Uitbetaling zal plaatsvinden op voorwaarde dat de in Bijlage 1 gespecificeerde betalingsdrempel (hierna: "Betalingsdrempel") is bereikt.
  5. Wanneer de commissie die is opgebouwd tijdens een Betalingsperiode lager is dan de Betalingsdrempel, wordt het opgebouwde bedrag overgedragen naar de volgende Betalingsperiode totdat de Betalingsdrempel is bereikt. 
  6. De SaaS Business zal de Partner aan het einde van elke Betalingsperiode een specificatie verstrekken van de verschuldigde commissie (of doorgeschoven commissie). Als de Betalingsdrempel wordt bereikt, zal de SaaS Business bovendien namens de Partner een zelffactuur uitgeven. Deze kunnen beschikbaar worden gesteld binnen het Reditus-portaal. De Partner is verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de eerdergenoemde specificatie en/of facturen. De SaaS Business moet binnen één (1) week na uitgifte van de specificatie op de hoogte worden gesteld van eventuele fouten of inconsistenties, anders worden deze als definitief en correct beschouwd.
 6. Termijn en beëindiging
  1. De Partnerovereenkomst gaat in op de datum van sluiting zoals aangegeven in Artikel 2 en heeft een onbepaalde duur. 
  2. Beide Partijen zijn gerechtigd de Partnerovereenkomst zonder opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang op elk moment schriftelijk op te zeggen aan de andere Partij. 
  3. In geval van beëindiging zonder opgaaf van reden door een van de Partijen, of beëindiging door de Partner op basis van Artikel 10, wordt eventuele commissie die is opgebouwd overeenkomstig de voorwaarden van de Partnerovereenkomst vóór het moment van beëindiging aan de Partner uitbetaald aan het einde van de betreffende Betalingsperiode.
 7. Intellectueel eigendom
  1. Niets in de Partnerovereenkomst zal worden geïnterpreteerd of uitgelegd als een overdracht van enig recht, titel of belang in enig Intellectueel Eigendomsrecht van een van de Partijen aan de andere Partij. 
  2. De SaaS Business, haar licentiegevers en/of haar leveranciers behouden alle Intellectuele Eigendomsrechten op of in haar diensten en alle andere software of materialen die door de SaaS Business worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld. 
  3. Rechten op of in enige informatie die door de Partner aan de SaaS Business beschikbaar wordt gesteld, blijven bij de Partner (en/of haar licentiegevers). 
  4. De SaaS Business heeft het recht om de Partner te vermelden op haar website(s) en in andere promotionele materialen. Hiervoor is de SaaS Business gerechtigd om de handelsnaam, handelsmerken en logo's van de Partner te gebruiken. 
  5. De Partner krijgt het recht om relevante namen en logo's van de SaaS Business te gebruiken met als enig doel het leveren van Referral Services. De SaaS Business kan voorwaarden stellen voor hoe deze materialen worden gebruikt of gereproduceerd, waar de Partner zich strikt aan moet houden.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De SaaS Business kan alleen aansprakelijk worden gesteld jegens de Partner voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Partnerovereenkomst. De aansprakelijkheid van de SaaS Business voor indirecte schade is uitgesloten. Voor de doeleinden van de Partnerovereenkomst omvatten indirecte schade onder meer verloren besparingen, verlies van gegevens, winstderving, reputatieschade en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking of stagnatie. 
  2. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van de SaaS Business voor directe schade beperkt tot het bedrag (exclusief btw) van de commissie die aan de Partner is betaald (indien van toepassing) in de drie (3) maanden voorafgaand aan het incident dat de schade heeft veroorzaakt. 
  3. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de voorgaande alinea's van dit Artikel 7 vervalt indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van de SaaS Business. 
  4. Elk recht op compensatie is onderworpen aan de voorwaarde dat de Partner de SaaS Business schriftelijk op de hoogte stelt van de schade binnen 30 dagen na ontdekking.
 9. Overmacht
  1. Geen van beide Partijen kan verplicht worden om enige verplichting uit hoofde van de Partnerovereenkomst na te komen indien een dergelijke nakoming wordt verhinderd door overmacht. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor enig verlies en/of schade als gevolg van overmacht.
  2. Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn in geval van stroomuitval, internetstoringen, uitval van telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (inclusief D(DOS)-aanvallen), aanvallen door malware of andere schadelijke software, burgerlijke onrust, natuurrampen, terreur, mobilisatie, oorlog, invoer- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in leveringen, brand, overstromingen en alle omstandigheden waarbij een Partij niet in staat is om uit te voeren of wordt verhinderd om uit te voeren door haar leveranciers, ongeacht de reden.
 10. Vertrouwelijkheid
  1. De Partijen zullen als vertrouwelijk behandelen en niet bekendmaken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​hierin, (i) de inhoud van de Partnerovereenkomst en (ii) de informatie die zij elkaar verstrekken vóór, tijdens of na de uitvoering van de Partnerovereenkomst als deze informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs mag aannemen dat deze informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers en aan de derde partijen die zij inschakelen voor de uitvoering van de Partnerovereenkomst.
  2. Dit Artikel 9 is niet van toepassing op informatie die:
   • algemeen beschikbaar wordt voor het publiek anders dan als gevolg van een bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met de Partnerovereenkomst;
   • in het bezit was van de ontvangende Partij voordat deze aan hem werd bekendgemaakt door of namens de openbarende Partij;
   • beschikbaar wordt gesteld aan de ontvangende Partij op niet-vertrouwelijke basis van een bron anders dan de openbarende Partij die niet verplicht is om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden; of
   • onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvangende Partij.
  3. In het geval dat een ontvangende Partij wettelijk wordt verplicht om enige vertrouwelijke informatie die is verstrekt krachtens de Partnerovereenkomst bekend te maken, zal een dergelijke ontvangende Partij de openbarende Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, zodat de openbarende Partij een beschermende maatregel of andere passende remedie kan zoeken en/of afstand kan doen van de naleving van de vertrouwelijkheidsbepalingen van de Partnerovereenkomst.
  4. Direct na afloop of beëindiging van de Partnerovereenkomst om welke reden dan ook, zal elke ontvangende Partij aan elke openbarende Partij alle originelen en kopieën van elk materiaal in welke vorm dan ook bevattende of vertegenwoordigende de vertrouwelijke informatie in haar bezit overdragen of op verzoek van de openbarende Partij vernietigen.
 11. Wijzigingen
  1. De SaaS Business is te allen tijde gerechtigd om de Partnerovereenkomst, deze Affiliate Partner Terms, inclusief Bijlage 1 en Bijlage 2, op elk willekeurig moment te wijzigen of aan te vullen. Als de SaaS Business besluit de Partnerovereenkomst te wijzigen, zal zij de Partner schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Wijzigingen in de Partnerovereenkomst worden van kracht twee (2) weken nadat de Partner op de hoogte is gesteld. Als de Partner niet bereid is een wijziging te accepteren, kan hij de Partnerovereenkomst beëindigen vóór de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
 12. Diversen
  1. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Elk geschil tussen de Partijen in verband met of voortvloeiend uit de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland in het arrondissement waar de SaaS Business haar statutaire zetel heeft, tenzij de bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
  3. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar "schriftelijk" of "in geschrift", omvat dit ook communicatie per e-mail of via het Reditus-platform, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud adequaat kunnen worden vastgesteld.
  4. De versie van enige communicatie van informatie zoals vastgelegd door de SaaS Business wordt beschouwd als authentiek, tenzij de Partner het tegendeel bewijst.
  5. Indien enige bepaling van de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met het toepasselijke recht, of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling zodanig gewijzigd dat deze in overeenstemming is met het toepasselijke recht, met inachtneming van de beoogde betekenis van de betreffende bepaling.
  6. De SaaS Business is gerechtigd de Partnerovereenkomst of enige rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiend over te dragen aan een derde zonder toestemming van de Partner. De Partner is niet gerechtigd de Partnerovereenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SaaS Business.

Affiliate Partner Terms - Bijlage 1 

Referral Services en Variabele Termijnovereenkomst

 1. Referral Service Referral Referral Service Type: 'Aankopen door Leads'
  1. De Partner zal commissie ontvangen op basis van 20-40% van de totale waarde, in euro zoals gerapporteerd en berekend via het Reditus-platform, van in aanmerking komende aankopen gedaan door een Lead als gevolg van de Referral Services van de Partner, exclusief kortingen, btw en eventuele andere van toepassing zijnde extra kosten, gedurende de periode (hierna: "Commissieperiode" gespecificeerd onder Termijn 5. hieronder.
  2. 'In aanmerking komende aankopen' worden begrepen als de aankoop of verlenging van een van de volgende producten, abonnementen of diensten van de SaaS Business gedurende de Commissieperiode
   1. Presscloud-abonnement, elke abonnementsgrootte
   2. Presscloud-producten, elke ordergrootte
  3. De Partner heeft geen recht op commissie:
   1. voor de aankoop door een Lead van producten, abonnementen of diensten die niet in aanmerking komen als in aanmerking komende aankopen;
   2. voor aankopen van in aanmerking komende aankopen door Leads die zich onafhankelijk en rechtstreeks tot de SaaS Business hebben gewend zonder tussenkomst van de Partner, waardoor deze niet worden gerapporteerd via het Reditus-platform;
   3. indien de SaaS Business geen betaling heeft ontvangen (inclusief chargeback-events) van bedragen die door de Lead verschuldigd zijn voor de in aanmerking komende aankoop;
   4. indien de Lead, op het moment dat de Lead door de Partner werd doorverwezen via de Referral Services, een klant is of was van de SaaS Business;
   5. die door de Partner wordt gegenereerd door frauduleuze handelingen of handelingen in strijd met de Partnerovereenkomst of de van toepassing zijnde wetgeving;
   6. anders dan de commissie die expliciet is gespecificeerd in de Partnerovereenkomst.
  4. De gevolgen van beëindiging zonder reden door de SaaS Business, of beëindiging door de Partner op basis van Artikel 10, zullen zijn dat de Partner recht blijft hebben op commissie onder de Partnerovereenkomst voor de volledige overeengekomen Commissieperiode voor elke Lead. In een dergelijk geval wordt aangenomen dat het bedrag aan commissie dat aan de Partner verschuldigd is in elke resterende Betalingsperiode na beëindiging, het gemiddelde bedrag aan commissie is dat door de Partner is opgebouwd onder de Partnerovereenkomst tijdens de Betalingsperiodes met betrekking tot die specifieke Lead vóór beëindiging, tenzij de SaaS Business het tegendeel bewijst.
 2. Betalingsperiode: Tot 30 dagen
 3. Betalingsdrempel: €50
 4. Betalingsmethode: PayPal of IBAN
 5. Commissieperiode: 3-12 maanden