Algemene Voorwaarden Presscloud B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website presscloud.ai (de "Website") en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons wil opnemen, kan dat door een mail te sturen naar . Op ons affiliate programma zijn aparte Affiliate voorwaarden van toepassing.

Het adres van Presscloud B.V. is Van Boetzelaerstraat 49, 1051CZ Amsterdam, met KvK-nummer: 78154782.

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website.
 3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.
 4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen.
 5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 1. Abonnementen: de jaarlijkse Producten die Presscloud aanbiedt op het Platform ter uitvoering van de Dienst;
 2. Account: het Account dat jij als Gebruiker voor jouw bedrijf aanmaakt bij de onboarding op onze Website;
 3. AI-Content: Alle door de AI-tool van Presscloud gegenereerde persberichten en andere content;
 4. Dienst: de Dienst van de Website is om een Platform te bieden waarbij bedrijven met diverse tools doelgericht persberichten naar journalisten kunnen sturen en hiermee in de media kunnen komen;
 5. Gebruiker: de Gebruikers zijn zowel de bedrijven die gebruikmaken van het Platform als de journalisten die in het Platform van Presscloud te vinden zijn;
 6. Overeenkomst: indien je als Gebruiker een Abonnement aanschaft, gaan we een Overeenkomst aan die over en weer geldt;
 7. Platform: het Presscloud Platform, ingericht voor het aanbieden van de Dienst;
 8. Product(en): zowel de Abonnementen als de Eenmalige persberichten vallen onder de Producten van Presscloud;
 9. Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hier opgesteld. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die het Platform op de Website gebruikt;
 10. Website: de Presscloud Website (https://presscloud.ai), de host van het Platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waarbij bedrijven met diverse tools doelgericht persberichten naar journalisten kunnen sturen en hiermee in de media kunnen komen (de "Dienst").
 2. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.
 3. Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen.

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie; en
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.
 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar .

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

 1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheimhouden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

 1. De Abonnementen worden voor een vast bedrag per maand aangeboden. Dit vaste bedrag verschilt wel op basis van het type Abonnement en de keuze van facturering (per jaar of per maand).
  1. Indien gekozen wordt voor facturering per maand, dan wordt het bedrag van het Abonnement maandelijks automatisch afgeschreven.
  2. Indien gekozen wordt voor een jaarlijkse facturatie, dan dient het bedrag van het Abonnement vooraf afgerekend te worden.
 2. De Abonnementen betreffen altijd een jaar. Na dit jaar loopt het Abonnement automatisch door, tenzij het Abonnement opgezegd wordt, uiterlijk op de laatste dag vóór de verlenging.
 3. Abonnementen worden via een SEPA incasso afgeschreven. Om ons te machtigen het bedrag via een SEPA incasso af te schrijven, kan gebruik worden gemaakt van één van de volgende betaalmethodes: iDeal, creditcard, KBC/CBC, Belfius Direct Net en SOFORT Banking. Kies je voor creditcard? Dan kun je gebruik maken van VISA, Maestro, MasterCard, American Express (AMEX), CartaSi of Cartes Bancaires.
 4. Op al onze producten geldt een BTW-percentage van 21%.

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • jouw account te verwijderen; en
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen journalisten en bedrijven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Je geeft Presscloud een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechtenvrij;
  • overdraagbaar;
  • wereldwijd.
 2. Deze content kan bestaan uit bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam, -beschrijving en -logo, communicatieuitingen en beelden in de Newsroom, maar ook contactgegevens die de Gebruiker uploadt om het verzenden van persberichten te faciliteren.
 3. Door contactgegevens te uploaden, draagt de Gebruiker alle eigendomsrechten van deze gegevens over aan Presscloud. Presscloud heeft het recht om deze gegevens te integreren in haar algemene journalistendatabase en kan naar eigen inzicht bepalen hoe deze gegevens worden gebruikt, gedeeld, of geëxploiteerd, mits dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywetgeving.
 4. Presscloud verplicht zich om alle persoonlijke contactgegevens die zij verkrijgt te beschermen in overeenstemming met haar Privacy Policy en de AVG. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacywetgeving blijft een prioriteit bij het gebruik, delen, en opslaan van deze gegevens.
 5. Gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering of wijziging van hun geüploade contactgegevens indien zij aantonen dat de toestemming van de betreffende contactpersoon is ingetrokken of de gegevens incorrect zijn. Presscloud zal redelijke inspanningen leveren om aan dergelijke verzoeken te voldoen, binnen de grenzen van de technische mogelijkheden en wettelijke vereisten.
 6. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
  • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
  • bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
 7. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

 1. Alle AI-Content blijft volledig eigendom van Presscloud tot de gebruiker een betaald abonnement aanschaft bij Presscloud;
 2. Gebruikers mogen de AI-Content gebruiken voor interne doeleinden en ter evaluatie. Elke externe verspreiding of commercieel gebruik van de AI-Content is strikt verboden, tenzij de gebruiker een betaald Product (Eenmalig persbericht of Abonnement) heeft aangeschaft dat expliciet het recht verleent om de AI-Content voor dergelijke doeleinden te gebruiken
 3. Het is gebruikers niet toegestaan om AI-Content te verkopen, over te dragen, te sublicentiëren, te verspreiden of anderszins commercieel te exploiteren zonder een geldig betaald Product;
 4. Presscloud behoudt alle auteursrechten en morele rechten met betrekking tot de AI-Content, conform de toepasselijke wetgeving. Gebruikers erkennen dat geen eigendomsrechten worden overgedragen door het gebruik van de diensten van Presscloud, en dat zij geen aanspraak maken op enige vorm van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AI-Content.
 5. Presscloud behoudt zich het recht voor om het gebruik van de AI-Content door een gebruiker te beëindigen en te verlangen dat de gebruiker alle kopieën van de AI-Content verwijdert, indien de gebruiker de Algemene Voorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet-naleven van de bepalingen van dit artikel.

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.